Tel : (505) 660 50 30 | (555) 373 36 15
E-Posta :
info@vanwebtasarim.com
   
VAN REHBERİ

Van Tarihi, Van Gençlik ve Spor, Van Camileri Van Nufusu, Van Çevre Yapısı, Van Mımarısi Van Eğitim, Van'ın Yöresel Yemekleri, Van Evleri Van Sağlık, Van'ın Halk Oyunları Van Kültür ve Turizm, Van'ın Halk Edebiyatı Van Coğrafya, Yöresel Türküler Van Gelenek ve Görenekleri


Eğitim

 

EĞİTİM

Tarihi çok eskilere dayanan Van, çeşitli uygarlıklara adeta beşiklik etmiştir. Tarih boyunca bir çok savaşlara sahne olmuş, bu nedenle de bazı kavim ve milletlerin hükümranlığına girmiştir. Medler, Persler ve Romalılar'ın yöreye hakim olduklarını tarihi kaynaklardan öğrenmekteyiz. Van, ilk defa Hz. Ömer zamanında sahabe'den Hz. İlyaz kumandasında bir ordu ile fethedilir. 1021 yılında Bizanslılar'ın yönetimine girmiş, 1065'te de bölge Sultan Alpaslan tarafından fethedilmiştir.

Sonradan Van Bölgesinin Zengi'lerin, Eyyubi'lerin, Artuklular'ın, İlhanlılar'ın, Celayirliler'in, Akkoyunlular'ın, Safeviler'in ve 1387'de de Timurlular'ın eline geçtiğini görüyoruz. Bölge, giderek güçlenen Osmanlılar'la Safeviler arasında zaman zaman el değiştirir. Nihayet, 1548'de kesin olarak Osmanlı hakimiyetine girer. İnsanlık tarihiyle birlikte var olan eğitim, toplum ve devletler hayatında hayati bir fonksiyona sahip bir unsurdur. Van'da eğitim çok eskilere dayanır. Bu nedenle Van'da eğitimi Cumhuriyet öncesi ve sonrası ele almakta yarar var diye düşünmekteyiz.

   

CUMHURİYET ÖNCESİ

Van'da Eğitim-Öğretimi üç devreye ayırabiliriz.

 1. Başlangıçtan XVII. yüzyıl sonlarına kadar olan devre:
  Bu devre tamamen Doğu etkisindedir. Bir çeşit Osmanlı skolastiği niteliğindedir. Öğretim, tümü ile Medresenin tekelinde gibidir.
 2. İlk Batılılaşma hareketleri devresi:
  Yaklaşık olarak 1770-1840 yılları arasındaki süredir.
 3. Tanzimat ve sonrası:
  1839'dan 1923'e kadar yüz yıla yakın bir zamanı kapsayan bu devre, Türkiye'nin kültür ve eğitimle birlikte hemen her alanda batılılaşmaya yöneldiği bir dönemdir.
  Cumhuriyet öncesi Van'da Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin tesbiti için yaptığımız araştırmada elimize geçen bir kaç kaynak eserin, Van'da Cumhuriyet Öncesi Eğitim-Öğretim faaliyeteleri konusunda verdiği bilgiler, günümüzle mukayese açısından önemlidir. Bu eserleri kronolojik olarak şöyle sıralamak mümkündür:
  • 15. ve 16. yüzyıllarda Van-Orhan Kılıç
  • Osmanlı Devletinin ilk istatistiki Yıllığı (1897)-Prof. Dr. Tevfik Güran.
  • Van Salnamesi Van Belediyesi Yayınları.
  • Van Kütüğü Yüzüncü Yıl Ünv. 1993.
1548-1648 YILLARI ARASI VAN'DA EĞİTİM

Osmanlı döneminde eğitim ve öğretimin, medrese ve sıbyan mekteplerinde yürütüldüğü bilinmektedir. Van şehrindeki başlıca medreseler şunlardır:

Ulu Cami Medresesi

Ulu Cami'nin avlusunda bir de medresesi mevcuttu. Evliya Çelebi, Ulu Cami ile ilgili sözlerini tamamlarken "... Taşra Haremi etrafı kan-ı ulema ve Süleha-i Darü'l - Tedrislerdir." diyerek caminin avlusundaki medresenin varlığına dikkat çekmenin yanı sıra, Van şehrindeki medreseleri sayarken de ilk olarak Ulu Cami Medresesi'ni zikretmiştir. (Evliya ÇELEBİ, Seyahatname 3-4, VI, 256/b)

Bicaniye Medresesi

Ulu Cami Medresesi'nden sonra Van'daki en eski medresedir. Elimizdeki bir Rus kaydından, bu medresenin Akkoyunlu beylerinden Bican Süleyman tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır.
Van'ın Osmanlılar tarafından fethinden sonra Van beylerbeyi İskender Paşa'nın, merkeze bir mektup göndererek, Bican Süleyman Bey tarafından yaptırılan bu medresenin harap olduğunu ve bu sebeple tamiri için para istediği bilinmektedir. Bu medresenin, şehrin hangi mahallesinde olduğu hususunda herhangi bir bilgiye sahip olmadığımız gibi, daha sonraki yıllarda da konuyu açıklığa kavuşturacak bir kayda rastlanmamaştır. Bu nedele sadece Akkoyunlular'ın bölgeye hakim oldukları 1. yüzyılın 2. çeyreğinde yapıldığını ve 1550 yılına kadar varlığını sürdürdüğünü söylemekle yetineceğiz.

Hacı İzzeddin Şir Medresesi

Hacı İzzeddin Şir Medresesi, muhtemelen Melik İzzeddin Şir'in Van'daki hakimiyeti sırasında yapılmış olabilir. 1387 yılında Timur'a bağlılık kaydıyla, buranın yönetimini ele alan bu beyin, 1452 yılında Karakoyunlu İskender Bey tarafından öldürülmesine kadar uzun süre Van'da kaldığı bilinmektedir. (Orhan KILIÇ, 15 ve 16. yüzyıllarda Van, s. 225.) Melik İzzeddin Şir'den sonra ki beylerin, Melik Eset ve II.Zahit İzzeddin olması, bunlar zamanında yapılmadığına da delalet etmektedir.
Hacı İzzeddin Şir Medresesi'nin incelediğimiz dönemden önce yıkılmış olması, Van şehrinin fiziki yapısı ile alakasını ortadan kaldırmaktadır. Ancak 16. yüzyılın başlarına kadar vaziyette olduğu anlaşılmıştır.

İskender Paşa Medresesi

15 Ağustos 1548'de Van'ın Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra, Anadolu Defterdarı Çerkez İskender Paşa tarafından yaptırılmıştır. (Vakfiye Defteri No: 581, s.170, sıra no: 185, 22 Ekim 1565 tarihli İskender Paşa Medresesi Vakfiyesi)
Van'ın Osmanlılar tarafından fethinden sonra yapılan ilk medrese olması bakımından ayrı bir özellik arz etmektedir.
Evliya Çelebi, İskender Paşa Medresesi'nden bahsetmektedir. Bu sebeple medresenin 1648 yılında Van'da meydana gelen zelzele neticesinde yıkılmış olabileceği akla gelmektedir.
1571 tarihli evkaf tahrir defterinde, İskender Paşa Medresesi'nin varlığı tesbit edilmektedir. Defterdeki bilgilere göre bu medrese vakfının yıllık geliri 83.989 akçe idi. (Kuyud-i Kadime 202, v.50/a.)

Hüsrev Paşa Medresesi

Orta Kapı Mahallesi'ndeki Hüsrev Paşa Cami Külliyesi içindedir. Evliya Çelebi'ye göre, medrese odaları caminin avlusunda bulunmakta idi. (Evliya Çelebi, Seyahatname 3-4, v. 256/b) Hüsrev Paşa Medresesi, camisi ile birlikte Van beylerbeylerinden Hüsrev Paşa tarafından yaptırılmıştır. 1571 yılında günlük 50 akçe olan bir müderrisi, 2 muidi ve 11 talebesi olduğu anlaşılmaktadır. (Kuyud-i Kadime 202,v.50/b.)

Tebriz Kapı Medresesi

Tebriz Kapısı, Camii'nin bünyesindeki medresedir. Bu medresenin varlığına sadece Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde rastlamaktayız. (Evliya Çelebi, Seyahatname 5-4, v.256/b.)

Horhor Medresesi

Evliya Çelebi tarafından sadece ismi anılmaktadır. Adından yola çıkarak Horhor Bahçeleri civarında olduğunu söyleyebiliriz.

Abbas Ağa Medresesi

Bu medreseden de sadece Evliya Çelebi bahsetmektedir. (Evliya Çelebi, Seyahatname 5-4, v.256/b.) Evliya Çelebi'nin Van'daki camileri anlatırken, İskele Kapısı Camii'nin Abbas Ağa adında bir hayırsever tarafından yaptırıldığını ifade etmesi, bu medresenin de İskele Kapısı Cami bünyesinde olduğunu ve bu zat tarafından yaptırıldığına delalet etmektedir.

Sıbyan Mektepleri

Osmanlı döneminde çocuklara yönelik eğitim, sıbyan mekteplerinde verilirdi. Bu mektepler çoğunlukla bir caminin bünyesinde bulunmasına rağmen, müstakil mekteplere de rastlanmaktadır. Evliya Çelebi, Van'da 20 adet sıbyan mektebinin varlığına işaret etmektedir. Bu mekteplerden üç tanesi yukarı kalede, diğerleri ise şehrin içinde idi.

Hüsrev Paşa Muallimhanesi

1571 yılındaki kayıtlara göre, Hüsrev Paşa Medresesi veya Camii'nin bir bölümünde küçük yaştaki çocuklara da eğitim veriliyordu. Bir muallim ve bir halife-i mektebe görev yapıyordu.
Kaya Çelebi-zade Koçi Bey Muallimhanesi

Aynı adla anılan caminin içerisinde bulunuyordu. 1571 yılından sonra bir medrese havasına büründüğü anlaşılmaktadır. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde, Kaya Çelebi Medresesi ifadesini kullanması 17. yüzyılın ortalarında tedris hizmeti verdiğini göstermektedir.

1897 YILI OSMANLI DEVLET EĞİTİM İSTATİSTİĞİ

"Osmanlı Devletinin İlk İstatistik Yıllığı (1897)" adlı eserin verdiği istatistiki bilgilere göre eğitim konusu üç bölümde incelenmiştir.
Eğitim
Askeri eğitim
Diğer eğitim faaliyetleri

Adı geçen bu kitaptan konu gereğince "Van vilayeti" adı ile adlandırılan istatikleri ele alıyoruz.

Eğitim:

Van'da bulunan lise, ortaokul ve ilkokulların toplam adedi ve bu okullarda okuyan öğrencilerin cins ve miktarları.
Okul Adedi : 135
Öğrenci Adedi : 2292
Müslüman Erk:2116, Kadın: 176
Gayr-ı Müslim Erk: - Kadın: -

Liseler ve bu okullarda okuyan öğrencilerin cins ve miktarları:
Okul Adedi : 10
Öğrenci Adedi : 338
Müslüman Erk: 313 Kadın : 25

İlkokullar ve bu okullarda okuyan öğrencilerin cins ve miktarları:
Okul Adedi : 125
Öğrenci Adedi : 1954
Müslüman Erk: 1803 Kadın : 151

Askeri Eğitim :

Osmanlı Devleti'nde 1897 senesi itibarı ile mevcut bulunan askeri idadi ve rüşdiyye mektepleri ile talebesinin miktarı:
Toplam Talebe Adedi : 139
Okul Adedi : 1

1897 senesi itibarı ile şehadetname alanlar ve değişik sebeplerle çıkarılanlar:
Mekatib-i Rüşdiye (Ortaokul)
Toplam : 47
Şehadetname Alanlar : 16
Değişik Sebeplerle Çıkarılanlar: 31

Bu okullarda görev alan müstahdem, memurun ve muallimin ve hademenin miktarı:
Toplam : 20
Muallim : 10
Memur : 4
Hademe ve diğerleri : 6

Diğer Eğitim Faaliyetleri (Gayr-I Müslim Okulları):

Van Vilayeti dahilinde verilen istatistiklere göre lise bulunmamaktadır.
Ortaokullar:
Okul Adedi : 8
Öğrenci Adedi Erk : 1585 Kadın: 735
Muallim Adedi Erk : 58 Kadın : 18

İlkokullar:
Okul Adedi : 12
Öğrenci Adedi Erk :285 Kadın : 159
Muallim Adedi Erk : 1 Kadın : 14

Van Dahilinde Medrese ve Öğretim Yerleri:

Van Kazası : 10 Medrese 1 Kütüphane
Erçek Nahiyesi : 2 Medrese
Havasor (Gürpınar Nahiyesi : 2 Medrese
Timar Nahiyesi : 3 Medrese
Gevaş Kazası : 3 Medrese
Müküs (Bahçesaray) Kazası : 5 Medrese

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Kısa Tarihçesi

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz 1939 yılında kurulmuştur. Eski Hükümet Konağında hizmet vermiş. Yeni Hükümet Konağının yapılacağından dolayı, İnönü İlkokulunda geçici bir süre hizmet vermiştir. Yerinin darlığından dolayı Özel İdareye taşınmış ve hizmetlerini sürdürmüş. Daha sonra tekrar kendisine tahsis edilen Yeni Hükümet konağında hizmetlerini yürütmüştür. Müdürlüğümüz, 2006 yılında İskele Caddesi üzerinde bulunan, Eski Toprak Su binası olarak bilinen ve kendisine tahsis edilen yeni binasına taşınmıştır. Halen aynı binada hizmet vermektedir.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Faaliyet Alanları şunlardır
1-Sicil - Özlük Hizmetleri
2-Atama Hizmetleri
3-İnceleme, Soruşturma ve Değerlendirme Hizmetleri
4-Kültür Hizmetleri
5-Eğitim-Öğretim ve Öğrenci İşleri Hizmetleri
6-Program Geliştirme Hizmetleri
7-Hizmetiçi Eğitim Hizmetleri
8-Bilgisayar ve Sınav Hizmetleri
9-Okul Öncesi Eğitim Hizmetleri
10-Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri
11-Okul içi Beden Eğitimi Spor Hizmetleri
12-Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Hizmetleri
13-Burslar ve Yurtlar Hizmetleri
14-Özel Öğretim Kurumları Hizmetleri
15-Sağlık İşleri Hizmetleri
16-Yaygın Eğitim Hizmetleri
17-Çıraklık ve Mesleki Teknik Eğitim Hizmetleri
18-Strateji Geliştirme Hizmetleri
19-Bütçe-Yatırım ve Tesisler Hizmetleri
20-Eğitim Araçları ve Donatım Hizmetleri
21-Arşiv ve İdari Hizmetleri
23-Basın ve Halkla İlişkiler Hizmetleri
24-Bilgi Edinme Hizmetleri
25-Toplam Kalite Yönetimi Hizmetleri
26-Evrak Kayıt Hizmetleri

1. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Teşkilat Yapısı-şeması-birimleri
Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü Merkez ve 11 ilçede kurum olarak il, ilçe, kasaba ve köylerde okul olarak teşkilatlanmış olup hemen her köyde en az bir okul binası ve lojmanı bulunmaktadır.

Van Milli Eğitim Müdürlüğü

İlçe Müdürlüğü

11

Halk Eğitim Merkezi

12

Öğretmenevi

13

Rehberlik Araştırma Merkezi

2

Anaokulu

23

İlköğretim Okulu

850

Lise ve Dengi Okullar

69

Özel Öğretim

71

Toplam Öğrenci Sayısı

270.087

Mesleki Eğitim Merkezi

2

Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü

1

Bilim Sanat Merkezi

1

Toplam Personel Sayısı

10.251

PERSONEL SAYISI

Eğitim Öğretim Sınıfı

9261

Genel İdari Hizmetler Sınıfı

354

Sağlık Hizmetleri Sınıfı

3

Teknik Hizmetler Sınıfı

45

Yardımcı Hizmetler Sınıfı

688

TOPLAM

10351

ÖĞRETMEN SAYISI

İLÇE

OKULÖNCESİ ÖĞRETMENİ

SINIF ÖĞRETMENİ

BRANŞ ÖĞRETMENİ

TOPLAM

MERKEZ

161

1574

1707

3442

BAHÇESARAY

6

100

41

147

BAŞKALE

7

208

126

341

ÇALDIRAN

14

251

160

425

ÇATAK

3

105

73

181

EDREMİT

15

106

124

245

ERCİŞ

23

586

545

1154

GEVAŞ

6

163

116

285

GÜRPINAR

9

198

105

312

MURADİYE

23

232

179

434

ÖZALP

5

261

206

472

SARAY

7

91

69

167

GENEL TOPLAM

279

3875

3451

7605


OKUL ÖNCESi EĞİTİM

Okul Öncesi Eğitim İlimizde son yıllarda önemli mesafeler katedmiştir.
Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, Van'da 2008 - 2009 Öğretim yılında Okul Öncesi Eğitim istatistiki bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

YILLAR

ÇAĞ NÜFUSU

ÖĞRENCİ AYISI

OKULLAŞMA %

2004-2005

62.801

5.300

% 8

2005-2006

65.880

6.655

% 10

2006-2007

67.036

8.321

% 13

2007-2008

56.330

11.379

% 21

2008-2009

53.244

13.876

% 26


İLKÖĞRETİM
İlköğretimde ilimiz eğitiminin durumu gün geçtikçe daha iyiye gitmektedir. İlköğretimde okullaşma oranı % 97'dir. Artan yoğun nüfus ve zorlu iklim koşulları eğitim imkanlarını zorlasa da son yıllarda yapılan okullarla bu problem aşılma sürecine girmiştir.

   

YILLAR

ÇAĞ NÜFUSU

ÖĞRENCİ SAYISI

OKULLAŞMA (%)

2004-2005

229.387

196.284

% 86

2005-2006

232.338

205.310

% 88

2006-2007

242.212

216.064

% 89

2007-2008

225.404

219.227

% 97

2008-2009

228.469

220.258

% 97

ORTAÖĞRETİM
Van'da ilk lise (1949-1950) yılları arasında açılan Atatürk Lisesidir. Müstakil düz lise olarak hizmet verirken Anadolu Lisesine dönüştürülen atatürk lisesinde 300 kişilik pansiyon bulunmaktadır.

Van'da 2008 yılı itibari ile 68 lise vardır. Son yıllarda yapılan yatırımlarla Van'da olmayan okul türü kalmamıştır. Fen Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Bilişim Lisesi, Denizcilik Lisesi, Spor Lisesi, Sağlık Meslek lisesi, Ticaret Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi,Tarım Meslek Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi,Kız Meslek Lisesi gibi okul türlerinin olduğu ilimizde son yıllarda okullaşma oranı önemli ölçüde artmıştır.

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİ ARTIŞ GRAFİĞİ

YILLAR

ÇAĞ NÜFUSU

ÖĞRENCİ SAYISI

OKULLAŞMA %

2004-2005

85.212

21.836

% 26

2005-2006

86.234

25.394

% 29

2006-2007

90.219

29.331

% 31

2007-2008

71.059

29.640

% 42

2008-2009

88.832

35.953

% 41

Son yıllarda çok göç alan ilimizde, artan nüfus karşınında pekçok yeni okul yapılarak eğitime açılmış, derslik başına düşen öğrenci sayısında önemli mesafe katedilmiştir. Bu fiziki iyileşmenin önümüzdeki yıllarda ilin eğitim kalitesinin artmasına dayanak olacağı düşünülmektedir.

Kırsal kesimde barınan öğrenciler için YİBO'lara ve öğrenci yurtlarına önem verilmiş bu kurumların sayısı artırılmıştır. İlimizde 22 YİBO vardır. 1 YİBO daha yapılma sürecindedir.

2008-2009 Eğitim öğretim yılında 630 yerleşim yerinden, 10.102 kız,13.167 erkek toplam 23.269 öğrencimiz, 1754 araçla 100 taşıma merkezine taşınmaktadır.

İLÇESİ

TAŞINAN ÖĞRENCİ
SAYISI

YEMEK VERİLEN
ÖĞRENCİ SAYISI

MERKEZ OKUL SAYISI

TAŞINAN YERLEŞİM YERİ

ARAÇ SAYISI

K

E

TOPLAM

K

E

TOPLAM

MERKEZ

1515

2027

3542

1515

2027

3542

23

101

295

BAŞKALE

840

1384

2224

930

1294

2224

10

72

187

BAHÇESARAY

177

203

380

186

194

380

1

15

21

ÇATAK

386

375

761

400

361

761

3

21

48

ÇALDIRAN

1583

2230

3813

1646

2167

3813

12

104

270

EDREMİT

666

710

1376

542

834

1376

6

35

98

ERCİŞ

1189

1713

2902

1338

1564

2902

11

71

224

GEVAŞ

598

440

1038

657

381

1038

6

27

80

GÜRPINAR

380

592

972

403

569

972

3

25

75

MURADİYE

815

1034

1849

680

1144

1824

7

43

126

ÖZALP

1328

1897

3225

797

1680

2477

13

88

247

SARAY

625

562

1187

625

562

1187

5

28

82

TOPLAM

10102

13167

23269

9719

12777

22496

100

630

1753


YAYGIN EĞİTİM

Çıraklık Eğitim Merkezleri

Van'da toplam 3 adet çıraklık eğitimi merkezi(MERKEZ, ERCİŞ,ÖZALP) faaliyet göstermektedir. Bu merkezlerin toplam derslik sayıları 18, toplam öğrenci sayısı 1276 'dir.

İLÇE  ADI

ÇIRAK

KALFA

USTA

TOPLAM

Merkez Vali Ali Paşa Mesleki Eğitim Merkezi

400

117

110

627

Erciş Mesleki Eğitim Merkezi

188

297

150

635

Özalp Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi

14

-

-

14

TOPLAM

602

441

260

1276

Halk Eğitimi Merkezileri

Sürekli değişim ve gelişmişlik arz eden ülkemizde, değişme ve gelişme karşısında insanımız ve toplumumuza devamlı eğitim desteği vermede ve sağlamada Halk Eğitim Merkezlerinin çok önemli yer vardır. Van ilinde 12 Halk Eğitim Merkezi faaliyet göstermektedir.

2002-2009 YILLARI HALKEĞİTİM MERKEZİ TARAFINDAN AÇILAN KURSLAR

EĞİTİM ÖĞRETİM
YILI

OKUMA-YAZMA KURSLARI

MESLEKİ KURSLAR

KURS SAYISI GENEL
TOPLAMI

KURSİYER
TOPLAMI

KURS
SAYISI

BAYAN

ERKEK

TOPLAM

KURS
SAYISI

BAYAN

ERKEK

TOPLAM

2002-2003

668

7141

7377

14518

403

7680

4873

12553

1071

27071

2003-2004

555

5005

4360

9365

431

6997

5479

12476

986

21841

2004-2005

642

7463

3945

11408

545

9907

10562

20469

1187

31877

2005-2006

859

7452

6542

13969

660

9600

9692

19292

1519

33261

2006-2007

856

8394

7045

15439

792

9984

11168

20882

1648

36591

2007-2008

737

6467

6192

12659

723

11034

10683

21904

1460

34563

2008-2009

1051

13618

4481

18099

635

11840

10307

22147

1686

40246

GENEL TOPLAM

5368

55540

39942

95457

4189

67042

62764

129723

9557

225180

2008-2009 Eğitim Öğretim Yılı

KURSUN ADI

   KURS
SAYISI

KURSİYER SAYISI

BAYAN

ERKEK

TOPLAM

SOSYAL KÜLTÜREL  KURSLARI

278

6736

8342

15078

MESLEKİ KURSLARI

357

5104

1965

7069

MESLEKİ VE SOSYAL
KURLARIN TOPLAMI 

635

11840

10307

22147

I.KADEME OKUMA YAZMA KURSLARI

892

12145

3126

15271

II.KADEME OKUMA YAZMA KURSLARI

159

1473

1355

2828

I.VE II KADEME OKUMA YAZMA KURSLARIN TOPLAMI

1051

13618

4481

18099

GENEL TOPLAM

1686

25458

14788

40246


ÖĞRENCİ YURTLARI

Van'da toplam 21 adet ortaöğretim öğrenci yurdu vardır. Bu yurtların kontenjan toplamı 9874'tür. Çoğu Merkez ilçe'de bulunan bu yurtlarda, bulundukları yerde öğrenim imkanı bulamayan dar gelirli çocuklar bulunmaktadır.

OKULU SAYISI

KURUM
SAYISI

KIZ

ERKEK

TOPLAM

YİBO

22

2684

6135

8819

RESMİ PANSİYON

26

2981

3000

5981

TOPLAM

48

5665

9135

14800

ÖZEL YURTLAR

17

360

755

1115

İL GENELİ TOPLAM

65

6025

8610

15915

ÖZEL ÖĞRETİM

Van'da Milli Eğitimin gözetim ve denetiminde, özel okullar dahil olmak üzere 81 adet özel öğretim kurumu bulunmaktadır.

Van'da 2008 yılı itibari ile 8 Özel Okul (5 İlköğretim 3 Lise), 22 Özel Dershane, 17 Rehabilitasyon Merkezi, 17 Motorlu Taşıt Sürücü Kursuı, 7 Muhtelif Kurs, 10 Özel Öğrenci Yurdu bulunmaktadır.

ÖZELKURUMUN TÜRÜ

MERKEZ

BAŞKALE

ÇALDIRAN

ERCİŞ

GEVAŞ

MURADİYE

ÖZALP

TOPLAM

LİSE
3
-
-
-
-
-
-
3
İLKÖĞRETİM
4
-
-
1
-
-
-
5

DERSHANE

15

-

-

6

1

-

-

22

ETÜT EĞİTİM MERKEZİ

1

-

-

-

-

-

-

1

ÖĞRENCİ YURDU

12

-

-

3


1

1

17

SÜRÜCÜ KURSU

12

-

-

3

1

1

1

18

BİLGİSAYAR VE DİL KURSU

5

-

-

-

-

-

-

5

REHABİLİTASYON MERKEZİ

6

1

2

5

1

2

1

18

GENEL TOPLAM

58

1

2

17

3

4

3

88


VAN İLİNE EĞİTİME % 100 DESTEK KAMPANYASI KAPSAMINDA YAPTIRILAN OKULLAR

 • Türk Eczacılar Birliği İlköğretim Okulu
 • Özgün-Coşkun Haydaroğlu İlköğretim Okulu
 • Özalp Ağabey Özbey Lisesi
 • Bahçesaray İsmail Sancak Kız Yurdu
 • Erciş Sevim Kürüm Anadolu Lisesi
 • Erciş Kadir-Rezzan Has İlköğretim Okulu
 • Çaldıran M.Salih-Zahide Tamince Lisesi
 • Münci İnci Bilişim Lisesi

Eğitime % 100 Destek Kampanyası ile Van?da

  1. 236 derslik,
  2. 15 lojman,
  3. Toplam 1408 kişilik pansiyon,
  4. 2 spor salonu ,
  5. 3 onarım yapıldı. Toplam 30.509.560-TL harcandı.

 KAYNAK:VAN VALİLİĞİ RESMİ SİTESİ


 

Kampanyalarımız

Süper Sistem web tasarım 349 TL
 
Ekonomik
 
Süper Sistem Tanıtım Sitesileri
  Çok özel bir fiyatla full dinamik bir Tanıtım sistemine ve İnternette profilinizi en iyi derecete sunacak bir sistem sahip olursunuz.
  740 TL
  349 TL
 
detay  
 
Profesyonel
 
Hizmet Sektörü İçin Web Siteleri
 
Bu paketle artık profesyonelin bir üst çizgisine çıkarsınız "Özel" bir web sitesine sahip olursunuz. Duyuru panel,admin paneli.
  999 TL
  499 TL
 
detay  
 
360° Sanal Tur Pakekti
 
Süper Sistem 360° Gezinti Sitesi
 
360 Derece Panoramik Sanal Tur hizmetleri Sahne bedeli üzerinden fiyatlandırılmaktadır.
(örneğin, Oturma odası, Salon, yatak odası, mutfak vb.)
  100 TL
  (1 Sahne) 49 TL
 
 
Ultra Profesyonel
 
Ürün ve Modül Odaklı Web Sitesi
 
Bu pakette ihtiyaç duyacağınız birçok modül ve seçenek vardır. Modül revizyon paketi, videoyla ilgili seçenekler bu paket içinde öze...
  1,499 TL
  999 TL
 
detay  

Fiyatlarımızda KDV Dahil DEĞİLDİR.

Tasarim Hizmetleri

Arama Motoru Hizmetleri

Grafik Hizmetleri

Web tasarim bilgileri

Kurumsal

Van Web Tasarım
© Copyright 2006-2010
Her Hakkı Saklıdır.
| Haber Medya Gazete